ֶ

HTTP Status 500 -


type Exception report

message

description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

exception

javax.servlet.ServletException: java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:273)
	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381)
	com.opensymphony.oscache.web.filter.CacheFilter.doFilter(CacheFilter.java:187)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:360)
	org.springframework.security.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:109)
	org.springframework.security.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:83)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.ui.ExceptionTranslationFilter.doFilterHttp(ExceptionTranslationFilter.java:113)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.providers.anonymous.AnonymousProcessingFilter.doFilterHttp(AnonymousProcessingFilter.java:115)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.ui.rememberme.RememberMeProcessingFilter.doFilterHttp(RememberMeProcessingFilter.java:117)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.wrapper.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilterHttp(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:91)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.ui.AbstractProcessingFilter.doFilterHttp(AbstractProcessingFilter.java:272)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.ui.logout.LogoutFilter.doFilterHttp(LogoutFilter.java:96)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.context.HttpSessionContextIntegrationFilter.doFilterHttp(HttpSessionContextIntegrationFilter.java:241)
	org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:50)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:372)
	org.springframework.security.util.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:174)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:183)
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:138)
	com.fulong.common.servlet.CharacterEncodingFilter.doFilter(CharacterEncodingFilter.java:90)

root cause

java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space

note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.36 logs.


Apache Tomcat/5.5.36